Vítáme Vás ve světě profesionálů vzdělávání dospělých

O asociaci

Jsme největší profesní asociací s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

Jsme členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů.

Organizujeme odborné kurzy zaměřené na rozvoj lektorů a na přípravu autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb. Již od roku 1995 nepřetržitě organizujeme Týdny vzdělávání dospělých®, dále pořádáme studijní cesty, konference, semináře či workshopy.

Koncepčně, obsahově a finančně se podílíme na vydávání odborného časopisu Andragogika v praxi. Vydáváme vlastní odborné publikace týkající se vzdělávání dospělých. Provozujeme databanku dalšího vzdělávání Andromedia.cz tvořící informační zázemí pro oblast dalšího vzdělávání.

AIVD ČR také poskytuje expertní služby při tvorbě či oponentuře strategických, koncepčních a metodických dokumentů v oblasti vzdělávání dospělých, realizuje průzkumy a evaluační aktivity, spolupracuje na přípravě a realizaci projektů či veřejných zakázek v oblasti dalšího vzdělávání.

Mise

Jsme nejvýznamnější profesní asociací rozvíjející sektor vzdělávání dospělých a prosazující jeho zájmy. Sdružujeme instituce vzdělávání dospělých, hájíme jejich zájmy a pečujeme o jejich rozvoj. Jsme mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání dospělých.

Vize

 • Být respektovaným partnerem pro stát a samosprávu.
 • Zastupovat sektor vzdělávání dospělých ve všech klíčových rozhodovacích a poradních orgánech na úrovni státu a krajů.
 • Být partnerem zaměstnavatelů, univerzit, výzkumných a vědeckých pracovišť a dalších klíčových hráčů v sektoru vzdělávání dospělých.
 • Sdružovat většinu klíčových institucí vzdělávání dospělých na českém trhu.
 • Prosazovat kvalitu vzdělávacích forem, metod a prostředků, kvalitu práce členských organizací, lektorů, manažerů, vzdělávacích programů.
 • Vybudovat a udržovat těsnou mezinárodní spolupráci.

Cíle pro rok 2017

 • Navazovat spolupráci se všemi klíčovými hráči v oblasti vzdělávání v ČR.
 • Iniciovat včlenění kvality vzdělávání a ratingu vzdělávacích institucí do Nového zákona o veřejných zakázkách.
 • Projednat možnost uzavření partnerských smluv s MPSV, MŠMT, GŘ ÚP, NÚV,FDV, DZS v novém programovacím období.
 • Iniciovat jednání o snížení DPH ve vzdělávání.
 • Spolupracovat s autorizujícími orgány v rámci NSK.
 • Zajistit zastoupení asociace ve všech krajích ČR.
 • Zajistit zastoupení asociace v krajských Radách pro rozvoj lidských zdrojů.
 • Realizovat Týdny vzdělávání dospělých ve všech krajích ČR.
 • Získat finanční příspěvek na Týdny vzdělávání dospělých alespoň ze tří zdrojů.
 • Uspořádat odborné akce ve spolupráci s univerzitami.
 • Uspořádat odbornou konferenci v oblasti dalšího vzdělávání.
 • Vydat nejméně 4 tiskové zprávy a uspořádat nejméně 1 tiskovou konferenci.
 • Vyhlásit a realizovat soutěž „Lektor/ka roku“ a „Vzdělávací instituce roku“.
 • Iniciovat kulaté stoly za účasti MPSV, MŠMT, GŘ ÚP, NÚV,FDV, DZS k problematice vzdělávání dospělých.