Týdny vzdělávání dospělých®

Aktuality

Veškeré informace o Týdnech vzdělávání dospělých a akcích najdete na webu www.tydnyvzdelavani.cz.

Rámec Týdnů vzdělávání dospělých® v ČR 2017

V roce 2017 se aktivizují tři osvědčené úrovně aktivit, které budou v rámci TVD realizovány, tzn. celorepubliková úroveň, krajská úroveň a činnosti na úrovni samotných vzdělávacích institucí. Tento přístup byl uplatněn i v minulých letech.

Motto Vzděláváním k pestřejšímu životu

Uvedené motto je trvalé pro všechny ročníky TVD.

Logo

Pro propagaci TVD 2017 bude využito logo, které bylo pro tuto oblast vytvořeno v roce 2013.

Termíny

Aktivity obvykle probíhají v období říjen až listopad 2017. V každém kraji budou aktivity soustředěny do dvou až tří týdnů v souladu s možnostmi všech partnerů, kteří se do TVD aktivně zapojí.

Každý KKZ zvolí termíny akcí: min. 60% aktivit proběhne v jednom týdnu, max. 40% aktivit může proběhnout v týdnu před nebo v týdnu po zadaném termínu TVD.

Finance

Každý KKZ obdrží prostředky na zajištění krajských aktivit v maximální výši 10 tis. Kč. (bude upřesněno).

Seznam koordinátorů krajských zastoupení jmenovaných na období do 31. 12. 2017:

Kraj

Koordinátor

Společnost

Jihočeský

Karásková Martina, Mgr. et Mgr.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihomoravský

Ochmannová Dita, 

Vzdělávací středisko NcM PhDr. Zdeňka Endlicherová

Královéhradecký

Jírů Marie, PhDr.

Centrum andragogiky, s.r.o.

Liberecký

Gamba Robert, RNDr.

ITveSkole.cz, o.p.s.

Moravskoslezský

Kazík Petr, Ing.

AHRA - Human Resource Agency, s.r.o

Olomoucký

Markéta Šupplerová, Mgr.

Univerzita Palackého v Olomouci

Pardubický

Janeba František, Ing.

EUROCOM 2000, s.r.o.

Plzeňský

Brabcová Jana, Mgr.

Grafia, s.r.o.

Středočeský

Boušková Veronika, Mgr.

Ladera Solutions s.r.o.

Ústecký

Kuželová Gabriela

Sociální agentura, o.p.s.

Vysočina

Veselý Pavel, Mgr.

ABS WYDA, s.r.o.

Karlovarský

Pirnosová Štěpánka, Ing.

Grafia, s.r.o.

Praha

není obsazen

 

Zlínský

Bellovič Dušan, Mgr.

MARLIN, s.r.o.                       

Úkoly pro KKZ:

 • Na krajské úrovni spolupracovat se zaměstnavateli, zapojení personalistů na společných akcích a propagace TVD ve firemních bulletinech, propagace prostřednictvím hlášení místního rozhlasu v menších obcích.

Úkoly pro AIVD:

 • Oficiální oslovení ze strany AIVD směrem ke krajským a obecním úřadům,
 • Otázkou zůstává zohlednění DV v rámci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání příp. regionálních akčních plánů,
 • Zlepšit systém práce se členy AIVD,
 • Apelovat na centrální financování,
 • Získat podporu vlády, odborů, svazů zaměstnavatelů a vládních organizací,
 • Rozeslat výzvy krajským koordinátorům k připomínkám a možnostem úprav webu tydnyvzdelavani.cz.
 • Facebook, Twitter, GIF na web AIVD, centrální partnerství s Českým rozhlasem a ČT, motivační videa na youtube.com,
 • využití krajských, městských a obecních periodik (zpravodajů) k propagaci TVD, napojení na již realizované akce (Burzy škol, veletrhy práce) – ideální je propojení práce a vzdělávání,

Příslib spolupráce vzhledem k TVD:

 • Radní PaedDr. Lukášek – nabídl možnost prezentace TVD na jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti,
 • výzva pro zapojení ostatních krajů,
 • Ing. Blažíčková, FDV: pilotní projekt FDV k podpoře TVD a DV, podpory nezaměstnaných atd.

Historie Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých

Týden vzdělávání dospělých vznikl díky kreativním vzdělavatelům a nadšencům z různých koutů světa, kteří byli přesvědčeni o důležitosti vzdělávání a rozhodli se vytvořit strategie vedoucí k rozšíření účasti na vzdělávacích aktivitách. Tato propagační kampaň byla vytvořena pro oslovení jednotlivců a skupin, zejména však znevýhodněných dospělých.

Při založení festivalu spojily své síly nevládní organizace, ministerstva, soukromé podniky, univerzity a média. Festival tak už od 90. let 20. století oslavuje koncept vzdělávání komplexní a neškodnou, zábavnou formou.

Mezinárodní týden vzdělávání dospělých zahájil v roce 1994 ve Velké Británii Národní institut odborného vzdělávání dospělých (NIACE), který je i nadále organizátorem. V roce 1996 převzalo organizaci Švýcarsko a Slovinsko.

Myšlenka Týdne vzdělávání dospělých se začala rozšiřovat po celém světě a nápady na jeho uspořádání a poslání se předávaly z jedné země do druhé. Už tehdy bylo nesmírně důležité, aby se zkušenosti a myšlenky sdílely a zkoušely v nových prostředích.

Oficiálně se „Týden vzdělávání dospělých spojených národů“ (United Nations Adult Learners’ Week) zavázali podporovat delegáti na Páté mezinárodní konferenci o vzdělávání dospělých (CONFINTEA V), která se konala v Hamburku v červenci 1997. Podnět k mezinárodní součinnosti dalo UNESCO, jako hlavní vzdělávací organizace spojených národů.

Z iniciativy koalice několika členských států UNESCO, zejména Velké Británie, Jamajky, Austrálie a Jižní Afriky, přijala v listopadu 1999 Generální konference usnesení k oficiálnímu zahájení „Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých“. Toto prohlášení ustanovilo „Mezinárodní den gramotnosti“ (8. září) jako jeho stěžejní den festivalu a definovalo potřebu zvýšit povědomí o nutnosti učení v průběhu celého života.

Slavnostní zahájení Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých se konalo 8. září 2000. Proběhlo na závěr mezinárodní konference o výzvách ke vzdělávání, která se uskutečnila v rámci Světové výstavy EXPO v Hannoveru. Zahájení Mezinárodního týdne vzdělávání dospělých znamenalo rozhodující krok ve strategii spojení a spolupráce festivalů vzdělávání, které již probíhaly v různých zemích po celém světě.

Týdny vzdělávání dospělých® v ČR

TVD zahrnují aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců.

TVD jsou zaměřeny na aktivity podporující dlouhodobé strategické cíle příslušného regionu nebo celé ČR v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Cílem AIVD ČR je ve spolupráci s dalšími subjekty a odborníky poskytnout platformu pro rozvoj vzdělávání dospělých v ČR, jeho popularizaci a kultivaci.

Stručně o Týdnech vzdělávání dospělých® v ČR

TVD nejsou v ČR žádnou novinkou. AIVD ČR je organizuje systematicky již od roku 1995. V období od roku 1995 do roku 2002 byly tyto týdny téměř výhradně organizovány členy asociace v jednotlivých okresech republiky.

Základní aktivitou, která probíhala ve všech regionech, byla konference s cílem výměny názorů na vzdělávání dospělých mezi zástupci rozhodujících skupin subjektů kraje. Výkonný výbor AIVD ČR stanovil pro každý rok jiné ústřední téma pro konference TVD, čímž zajistil jeho každoroční aktuálnost. Kromě konferencí byly v řadě regionů organizovány i další aktivity, jako např. setkání personalistů, dny otevřených dveří ve vzdělávacích organizacích.

Od roku 2004 se postupně výkonnému výboru AIVD ČR prostřednictvím koordinátorů krajských zastoupení podařilo zapojovat do aktivního podílu na přípravě a realizaci TVD i krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů. Zlomovým rokem pro TVD se stal rok 2005, neboť byla zahájena pravidelná a systematická spolupráce AIVD ČR a rad pro rozvoj lidských zdrojů v krajích při organizaci TVD.

TVD jsou dlouhodobě podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí, od roku 2009 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2011 i Úřadem práce České republiky.

Týden vzdělávání dospělých má od roku 2011 ochrannou známku registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.