Český statistický úřad zveřejňuje nová data z oblasti dalšího vzdělávání

Datum události: 14.


Rádi bychom Vás, informovali o hlavních výstupech ČSÚ za oblast vzdělávání v roce 2016, konkrétně:

        


- publikaci Financování vzdělávání v ČR v mezinárodním srovnání

- analýzy a data vztahující se k terciárně vzdělané populaci ČR a studentům a absolventům terciárního vzdělávání v ČR

- analýzu dat zaměřenou na vysokoškolské studenty v oboru informatika

- čtvrtletní analýzu dat z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) na téma Rychlý růst vzdělanosti žen

 

Již tradičně ČSÚ vydává také:

- publikaci Školy a školská zařízení, se statistickými ukazateli o počtu škol, tříd, dětí, žáků, studentů, pedagogických pracovníků a dalších v řadě věcných, územních a časových členění (data MŠMT)

- Statistickou ročenku České republiky s kapitolou věnovanou vzdělávání

- krajské ročenky s údaji o vzdělávání v regionálním členění

- publikaci Zaostřeno na ženy a muže s údaji z oblasti vzdělávání v členění dle pohlaví

 

 

Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že v roce 2016 proběhl sběr dat pro dvě výběrová šetření, realizovaná s pětiletou periodicitou v zemích Evropské unie:

- Šetření o vzdělávání dospělých (Adult Education Survey – AES), zjišťující zapojení osob ve věku 18-69 let do dalšího formálního a neformálního vzdělávání

- podnikové šetření Vzdělávání zaměstnanců VZ 2016  (Continuing Vocational Training Survey – CVTS), zjišťující strategie podniků v oblasti dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců (vzor výkazu k dispozici zde)

První výstupy z obou šetření budou zveřejněny na podzim 2017.

 


Doufáme, že pro Vás tyto výstupy budou přínosem ve vlastní činnosti.