Pandemie COVID19 a situace ve vzdělávání dospělých

Datum události: 10.

Od 26.6. 2021 je možné realizovat prezenční vzdělávací akce a zkoušky:

vnitřní akce max 2000 osob, přičemž max. 75% kapacity sezení, venkovní akce max. 5000 osob  + prokazování dle bodu I/16 níže + ochrana dýchacích cest viz samostatné opatření min. zdravotnictví:

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 25. června 2021, o omezení maloobchodu a služeb,  s účinností ode dne 26. června 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; 6 divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,

c) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně. 

  Prokazování - vstup na akci dle  bodu I/16:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo

e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Ochrana dýchacích cest:

Samostatným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021 o ochraně dýchacích cest s účinností ode dne 8. června 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření je regulován pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Aktuálně platné opatření neobsahuje výjimku z nošení ochranných pomůcek pro přednášející / lektory na vzdělávacích akcích. Min. zdravotnictví jsme požádali o doplnění.Od 8.6. 2021 je možné realizovat prezenční vzdělávací akce a zkoušky:

vnitřní akce max 2000 osob, přičemž max. 50% kapacity sezení, venkovní akce max. 1000 osob  + prokazování dle bodu I/16 níže + ochrana dýchacích cest viz samostatné opatření min. zdravotnictví:

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021, o omezení maloobchodu a služeb,  s účinností ode dne 8. června 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků,

b) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

c) všichni diváci jsou usazeni (nejde-li o praktickou výuku nebo zkoušku), a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

d) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti,

 1.  Plné znění opatření o omezení maloobchodu a služeb ze dne 7. 6. 2021 je uvedeno zde

Prokazování - vstup na akci:

I/16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.Ochrana dýchacích cest:

Samostatným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021 o ochraně dýchacích cest s účinností ode dne 8. června 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření je regulován pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Aktuálně platné opatření neobsahuje výjimku z nošení ochranných pomůcek pro přednášející / lektory na vzdělávacích akcích. Min. zdravotnictví jsme požádali o doplnění.


Od 24.5. 2021 je možné realizovat prezenční vzdělávací akce a zkoušky:

vnitřní akce v počtu  50% kapacity sezení a zároveň max. 50 osob  / venkovní akce 100 osob, při dodržení opatření viz bod I/18 níže:

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 17. května 2021 č. 471  s účinností ode dne 24. května 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

3. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech, s tím, že

a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.


Podmínky bodu I/18 viz text výše:  Stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.


Od 17.5. 2021 je možné realizovat prezenční vzdělávací akce a zkoušky v počtu max.10 osob + max. 3 osoby z řad veřejnosti na veřejné zkoušce,  při dodržení opatření viz bod I/18 níže:

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10. května 2021 č. 448  s účinností ode dne 17. května 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

3. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, s tím, že

a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,

b) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

Podmínky stanovené bodem I/18 (viz předchozí text):  stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.


Od 10.5. 2021 zatím beze změny! Mimořádná opatření platná od 10.5. 2021 jsou identická s opatřeními platnými od 3.5. resp. již od 12.4.

Od 12.4.2021 probíhá obnovování dosud omezených činností při ústupu pandemie covid-19. dle tzv. ROZVOLŇOVACÍCH BALÍČKU,   které definují rozvolňování z pohledu pandemie, tj. za jakých podmínek by se mohlo rozvolňovat   Nepopisují však konkrétní kroky.

Na otázku: " Do kterého balíčku patříme?" si dovolíme tvrdit, že do VŠECH. Za předpokladu, že prezenční vzdělávání bude rozvolňováno postupně, je pravděpodobné, že související opatření budou definována v rámci balíčků 3, 4 i 5. 

!!! I nadále tedy platí, že je třeba vycházet z detailních opatření na stránkách Ministerstva zdravotnictví příp  MPO - Omezení obchodu a služeb v kategorii  OSTATNÍ SLUŽBY, konkrétně pak "Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě".!!!


kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou:

a) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

b) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,

c) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

d) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,

 e) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Str. 4 z 20 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.


Opatření platná od 28.3 - 12.4. 2021 (identická s opatřeními platnými od 15.2.2021)

Na základě   usnesení vlády č. 315   ze dne 26. března 2021 Vláda s účinností ode dne 27.3.- 11. 4.2021 (do 23:59 hod)

I. ZAKAZUJE

„c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou:

 1. i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 2. ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
 3. iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
 4. iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
 5. v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti; dále se zakazuje pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,“.

Vzdělávací akce a zkoušky, kterých se netýká výše uvedená výjimka, NENÍ MOŽNÉ REALIZOVAT.  Uvedený výklad se netýká těch zkoušek, které jsou součástí vzdělávání podle školského a vysokoškolského zákona.

Plné znění  vládního usnesení č. 315  ze dne 26.3.2021

CESTA ZA ÚČELEM ÚČASTI NA VZDĚLÁVÁNÍ  včetně praxí a na zkouškách SPADÁ DO VÝJIMEK  uvedených v omezeni týkajících se volného pohybu osob na území České republiky  platného ode dne 27. března 2021 do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.

Při pořádání vzdělávacích akcí a zkoušek je potřeba dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Více informací naleznete ZDE

Seznam právních předpisů, jejichž naplnění požadavku na odbornou způsobilost v povolání, lze naplnit prostřednictvím zkoušky z profesní kvalifikace.xlsx


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Opatření platná od 15. - 28.2.2021 (identická s opatřeními platnými od 9.2.2021)

Na základě  usnesení vlády č. 125    ze dne 14. února 2021 Vláda s účinností ode dne 15. 2. - 28.2. 2021 (do 23:59 hod) , 

I. ZAKAZUJE

„c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou:

 1. i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 2. ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
 3. iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
 4. iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
 5. v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti; dále se zakazuje pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,“.


Opatření platná od 9.2.2021 

Na základě   usnesení vlády č. 119    ze dne 8. února 2021 Vláda s účinností ode dne 9. února 2021 od 00:00 hod. mění usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021 č. 78, vyhlášené pod č. 31/2021 Sb., tak, že:

ZAKAZUJE

1. v bodu I/1 se za písmeno aj) doplňuje písmeno ak), které zní: „ak) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti,“,

 2. v bodu I/3 písmeno c) zní:

„c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou:

 1. i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 2. ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
 3. iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
 4. iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
 5. v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti; dále se zakazuje pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,“.

 • Plné znění  vládního usnesení č.119  ze dne 22.1.2021
 • Seznam právních předpisů s vazbou na zkoušky z profesních kvalifikací, které je možné  i nadále realizovat,  zdroj: MŠMT


Výklad AIVD ČR - dle vl. usnesení č.119, bodu 2c odst.v) je možné od 9.2.2021 prezenčně zajišťovat následující aktivity:

 • zkoušky z profesních kvalifikací dle zák. 179/2006 Sb. a jiné zkoušky pouze v případě, že je zkouška povinná dle právní legislativy pro výkon určité činnosti,

 • kurzy s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • rekvalifikační kurzy zabezpečované Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřující k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.


Opatření platná od 23.1. - 14.2.2021

Vláda ČR vládním usnesením č. 55 ze dne 22.1.2021, schválila prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021

Ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod., na základě vládního usnesení č. 57 ze dne 2021 (v návaznosti na předcházející usnesení č. 12 ze dne 7.1.2021,  usnesení1376 ze dne 23.12.2020,   usnesení č. 1332 ze dne 14.12.2020, usnesení č. 1295 ze dne 10.12.2020, usnesení č.1290 ze dne 7.12.2020, usnesení č..1262 ze dne 30..11.2020, č. 957 ze dne 30. 9 2020) 

I. vláda zakazuje

dle bodu 3c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou

 • i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů,
 • ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
 • iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
 • v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Seznam právních předpisů s vazbou na zkoušky z profesních kvalifikací, které je možné  i nadále realizovat, zdroj: MŠMT
 • přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.


 • Informace o podmínkách teoretické výuky vzdělávacích kurzů, zdroj: MŠMTDo 22.1.2021 je prodloužena platnost předchozích opatření zavedených 27.12.2020:

· zákaz vzdělávání v prezenční formě

· zkoušky prezenčně povoleny pouze pro činnosti regulované právními podmínkami, max. 10 osob + max. 3 osoby z veřejnosti (včetně zkoušek dle zák. 179/2006 Sb.)

Usnesením č. 12 ze dne 7.1.2021 prodlužuje vláda platnost  usnesení1376 ze dne 23.12.2020 (v návaznosti na předchozí usnesení č. 1332 ze dne 14.12.2020, usnesení č. 1295 ze dne 10.12.2020, usnesení č.1290 ze dne 7.12.2020, usnesení č..1262 ze dne 30..11.2020, č. 957 ze dne 30. 9 2020) 

Vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod prodlužuje účinnost předchozího usnesení č. 1376 ze dne 23.12.2020 do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod. 

 • Seznam právních předpisů s vazbou na zkoušky z profesních kvalifikací, které je možné  i nadále realizovat, zdroj: MŠMT 
 • Informace o podmínkách teoretické výuky vzdělávacích kurzů, zdroj: MŠMT


Od 27.12.2020 - v rámci nouzového stavu v ČR, tj. aktuálně do 10.1.2021

· zákaz vzdělávání v prezenční formě

· zkoušky prezenčně povoleny pouze pro činnosti regulované právními podmínkami, max. 10 osob + max. 3 osoby z veřejnosti (včetně zkoušek dle zák. 179/2006 Sb.)

Usnesením č. 1376 ze dne 23.12.2020 (v návaznosti na předchozí usnesení č. 1332 ze dne 14.12.2020, usnesení č. 1295 ze dne 10.12.2020, usnesení č.1290 ze dne 7.12.2020, usnesení č..1262 ze dne 30..11.2020, č. 957 ze dne 30. 9 2020) 

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. zakazuje:

dle bodu 3c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 3 zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a s výjimkou činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.

 • Seznam právních předpisů s vazbou na zkoušky z profesních kvalifikací, které je možné  i nadále realizovat, zdroj: MŠMT 
 • Informace o podmínkách teoretické výuky vzdělávacích kurzů, zdroj: MŠMT


Do 31. 3. 2021 je možné nahradit presenční formu teoretické výuky dálkovou formou a to za dodržení následujících pravidel:

- akreditované vzdělávací zařízení zajistí zachování a dodržení rozsahu akreditovaného vzdělávacího programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;

- teoretickou část výuky je možné realizovat distanční formou vzdělávání, avšak synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí uvedenou ZDE; distanční podobu vzdělávání je možno realizovat také asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem;

- Praktická část výuky nebo praxe musí vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě a vždy je třeba ji realizovat před závěrečnými zkouškami.

 Závěrečné zkoušky, včetně závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vždy vyžadují osobní přítomnost všech zúčastněných osob (tedy všech členů zkušební komise i uchazeče) a lze je realizovat pouze prezenční formou (za dodržení krizových opatření viz výše).

Umožnění nahrazení presenční výuky dálkovou formou vzdělávání se nevztahuje na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.Od 18.12.2020 - v rámci nouzového stavu v ČR, tj. aktuálně do 23.12.2020

· zákaz vzdělávání v prezenční formě

· zkoušky prezenčně povoleny pouze pro činnosti regulované právními podmínkami, max. 10 osob + max. 3 osoby z veřejnosti (včetně zkoušek dle zák. 179/2006 Sb.)

Usnesením č. 1332 ze dne 14.12.2020 (v návaznosti na předchozí usnesení vlády č. 1295 ze dne 10.12.2020, usnesení č.1290 ze dne 7.12.2020, usnesení č..1262 ze dne 30..11.2020, č. 957 ze dne 30. 9 2020)    

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. zakazuje:

dle bodu 2. d)  kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.


Vzdělávací akce a zkoušky od 3.12.2020 - 17.12.2020

Usnesením č. 1295 ze dne 10.12.2020 byla prodloužena platnost předchozího usnesení vlády  č. 1290 ze dne 7.12.2020  (v návaznosti na usnesení č..1262 ze dne 30..11.2020, č. 957 ze dne 30. 9 2020,  usnesení č. 996 ze dne 8.10., usnesení č.1079 ze dne 21.10. usnesení č. 1116 ze dne 30.10. a následně usnesení č. 1201 ze dne 20.11.)  

Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020, v rámci prodlouženého nouzového stavu, tj. aktuálně do 23. prosince  2020, omezuje  vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě.

Plné znění vládního usnesení č.1295 ze dne 10.12.2020


23.11. - 12.12.2020 - nouzový stav v ČR:

 • zákaz vzdělávacích akcí v prezenční formě,

 •  zkoušky  prezenčně povoleny pouze pro činnosti regulované právními podmínkami, max. 10 osob + max. 3 osoby z veřejnosti (včetně zkoušek dle zák. 179/2006 Sb.)

Usnesením č. 1201  ze dne 20,11.2020  (v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9 2020,  usnesení č. 996 ze dne 8.10., usnesení č.1079 ze dne 21.10 a následně usnesení č. 1116 ze dne 30.10.)  

vláda v rámci nouzového stavu   zakazuje:  kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného 3 sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.


4.11. - 22.11.2020 - nouzový stav v ČR: zákaz vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě

Usnesením č. 1116  ze dne 30.10.2020  vláda v rámci nouzového stavu  zakazuje   kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě a to  v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020,  usnesení č. 996 ze dne 8.10. a následně usnesení č.1079 

Plné znění vládního usnesení č. 1116 ze dne  30.10:2020

Plné znění vládního usnesení č. 1079 ze dne  21.10:2020

Plné znění vládního usnesení č. 996 ze dne 8.10.2020

Plné znění vládního usnesení č. 957 ze dne 30.9.2020


Související vyjádření MŠMT: 

Vláda ČR s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.  na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření dle bodu I.4  tohoto usnesení zakazuje konání  kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.

Z toho důvodu není možné od 22. října 2020 konat prezenční výuku v kurzech a vzdělávacích zařízeních ani konat zkoušky z profesních kvalifikací, neboť při zkouškách je nutná osobní  přítomnost zkoušejících i uchazečů o zkoušku.

Distanční forma vzdělávání není tímto nařízením dotčena.

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/konani-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a-zkousek-od-2212.10. - 3.11.2020 - nouzový stav v ČR: zákaz vzdělávacích akcí

Na základě vládního usnesení č. 996, ze dne 8.10.2020 jsou od 12.10.2020 zakázány vzdělávací akce. Toto vládní usnesení bylo aktualizováno  vládním usnesením č. 1021 s navazující účinností od 14.10.- 3.11.2020. 

V důsledku aktuálně platných vládních opatření:

a)     lze realizovat pouze interní vzdělávání vlastních zaměstnanců interním lektorem, bez omezení počtu osob, resp. dle podmínek projektů OPZ. Lektor musí být zaměstnancem firmy - viz vyjádření MZdr.

b)     akreditované vzd. programy lze realizovat on-line - viz vyjádření MŠMT

c)      praktická část výuky, praxe je zakázána - viz vyjádření MŠMT

d)     zkoušky z profesních kvalifikací dle zák. 179/22006 nejsou považovány za vzdělávání - lze je realizovat při dodržení bezpečnostních opatření - viz vyjádření MŠMTSouvisející vyjádření Ministerstva zdravotnictví: 

Dne 13.10.  zveřejnil řídící orgán  OPZ MPSV stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkladu usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020, kterým se mj. řeší realizace vzdělávacích akcí. Dle výkladu MZdr platí po konání vzdělávacích akcí následující:

 • jsou zakázány všechny vzdělávací akce s výjimkou interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele,
 • interní vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele lze realizovat výlučně jeho zaměstnanci, tedy v případě, že lektor je zaměstnancem dotyčného zaměstnavatele; není žádné omezení počtu osob (ŘO OPZ upozorňuje, že pro projekty podpořené ve výzvách č. 60, 97 a 110 platí limit pro počet účastníků vzdělávací akce stanovený příslušnou specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ),
 • neexistuje omezení pro místo konaní interního vzdělávání zaměstnanců jednoho zaměstnavatele (akce tak mohou probíhat i v prostorách mimo provozovnu zaměstnavatele).

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví lze bez omezení využívat nástrojů vzdálené komunikace. ŘO OPZ sděluje, že připravuje výjimku umožňující realizaci aktivit také tímto způsobem. Výjimka bude zveřejněna do 16. 10. 2020 na stránkách www.esfcr.cz s účinností od 5. 10. 2020.

 • Související vyjádření MŠMT: 

REALIZACE KURZŮ A ZKOUŠEK V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 12. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod zakazuje, mimo jiné, kongresy a jiné vzdělávací akce.

Na základě výše uvedeného je tedy zakázáno realizovat i prezenční formu teoretické a praktické výuky v rekvalifikačních kurzech.

V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u rekvalifikačních programů, akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou vzdělávání, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak za dodržení následujících podmínek:

 1. akreditované vzdělávací zařízení zajistí zachování a dodržení rozsahu akreditovaného vzdělávacího programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;
 2. teoretickou část výuky je možné realizovat distanční formou vzdělávání, avšak synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení  podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí[1]; distanční podobu vzdělávání je možno realizovat také asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem;

Praktická část výuky  nebo praxe musí vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě a vždy je třeba ji realizovat před závěrečnými zkouškami. Na základě výše uvedeného zákazu je tedy realizace praktické výuky v období od 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod zakázána.

Závěrečné zkoušky, včetně závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vždy vyžadují osobní přítomnost všech zúčastněných osob (tedy všech členů zkušební komise i uchazeče) a lze je realizovat pouze prezenční formou. Zkoušky z profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikaci nejsou považovány za součást vzdělávání, nezahrnují se tedy pod vzdělávací akce a jsou povoleny za předpokladu dodržení všech aktuálně zveřejněných opatření a nařízení vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou), nebo je nutné je odložit do doby, než budou tato opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna. Dále je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a mít k dispozici nádobu s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Organizace závěrečných zkoušek by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, plánovat harmonogram zkoušek tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků.

Aktuálně platná nařízení a usnesení jsou k nalezení na www.mzcr.cz nebo na www.vlada.cz .

Toto opatření je platné pouze do doby, než budou opatření zrušena nebo zmírněna a nevztahuje se na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.

Zdroj:https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/realizace-kurzu-a-zkousek-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani-od-12


VÝTAH NAŘÍZENÍ č. 1021, týkající se vzdělávacích akcí:

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: 

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry; s tím, že:

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle bodu II/6,

2. ...

3. ...

4. dále:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce 
 • veletrhy,
 • atd….

Zdroj: www.vlada.cr - plné znění  vládního usnesení č. 1021


REALIZACE KURZŮ A ZKOUŠEK V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 5. 10. 2020

V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice s  účinností od 5. 10. 2020 do odvolání povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u rekvalifikačních programů, akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou vzdělávání, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak za dodržení následujících podmínek:
 1. akreditované vzdělávací zařízení zajistí zachování a dodržení rozsahu akreditovaného vzdělávacího programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;
 2. teoretickou část výuky je možné realizovat distanční formou vzdělávání, avšak synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení  podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí[1]; distanční podobu vzdělávání je možno realizovat také asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem;

Praktická část výuky  nebo praxe musí vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě a vždy je třeba ji realizovat před závěrečnými zkouškami.

Závěrečné zkoušky, včetně závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vždy vyžadují osobní přítomnost všech zúčastněných osob (tedy všech členů zkušební komise i uchazeče) a lze je realizovat pouze prezenční formou. Z tohoto důvodu je nutné realizaci všech druhů a typů závěrečných zkoušek přizpůsobit aktuálně zveřejněným opatřením a nařízením vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou), nebo je odložit do doby, než budou tato opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna.

Prezenční formu vzdělávání je možné realizovat v souladu s aktuálně platnými opatřeními a nařízeními vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou), nebo ji odložit do doby, než budou tato opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna. Aktuálně platná nařízení a usnesení jsou k nalezení na www.mzcr.cz nebo na www.vlada.cz . Dále je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a mít k dispozici nádobu s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Organizace vzdělávacích akcí a závěrečných zkoušek by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, plánovat harmonogram zkoušek tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků.

Toto opatření je platné pouze do doby, než budou opatření zrušena nebo zmírněna a nevztahuje se na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.

Zdroj aktuální info z MŠMT:5.10. 2020 - Nouzový stav v rámci ČR a související opatření 

S účinností od 5.10. -  18.10. 2020 bude, na území ČR platit nouzový stav, schválený  Vládou ČR dne 30.9. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-vyhlasila-na-uzemi-ceske-republiky-od-pondeli-nouzovy-stav-na-30-dnu--do-18--rijna-omezila-hromadne-akce-183879/


V souvislosti s realizací neškolských aktivit vzdělávání dospělých v době nouzového stavu si Vás dovolujeme upozornit na text výjimky v rámci opatření, schválených včerejším usnesením  vlády č. 957 ze dne 30. září 2020:

„ Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. 

I. zakazuje 

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou  členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,  účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje“

 

Zdroj: Úplné znění vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření, schválených Vládou ČR dne 30.9. můžete nalézt na tomto odkaze:  https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30-zari-2020-183865/24.9. 2020 - Covid opatření pro celou ČR

S účinností od čtvrtka, 24.9. platí pro celou ČR opatření Ministerstva zdravotnictví viz přiložený odkaz https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf

Uvedené opatření se dotýká také aktivit ve vzdělávání dospělých. Ukládá pořadatelům akcí další nové povinnosti a jeho obsah by se ve zkratce dal shrnout následovně: stále platí pravidlo 3R – ruce – roušky – rozestupy a nadto:

a) u akcí tzv. "malých",  tj.venku nad 50 / uvnitř  nad 10 osob ve stejný čas (tedy např. školení, semináře, workshopy, exkurze) platí "3R + Ž", Tedy židle   každého, na kterou si má možnost účastník sednout kdykoliv po dobu konání celé akce  - podrobně viz bod 2 uvedeného opatření

 b) u akcí hromadných: tj.: venku ve stejný čas nad 1000 / uvnitř nad  500 osob má být zajištěno členění do sektorů a příp. zajištěno časové omezení pobytu osob, aby nedošlo ke shlukování na 1 místě nad 2tis. osob ve stejném okamžiku. Toto se týká zejména výstav, veletrhů, trhů atp. - podrobně viz. bod 1 uvedeného opatření

 

Zdroj: Plné znění aktuálního opatření  Ministerstva zdravotnictví můžete nalézt na tomto odkaze:  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf


10.9. 2020 - Covid opatření pro celou ČR

S účinností od čtvrtka, 10.9. platí pro celou ČR opatření Ministerstva zdravotnictví viz přiložený odkaz https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

Uvedená opatření výrazně zpřísňují povinnost nošení roušek (ochr. prostředků), nicméně výjimku z nich mají např. poskytovatelé jazykových kurzů s denní výukou.... viz bod c) přiloženého odkazu. V této souvislosti kancelář AIVD ČR kontaktovala Min. zdravotnictví s žádostí o vyjasnění podmínek pro neškolské vzdělávací instituce a organizace, které své aktivity realizují v režimu velmi podobném.  Odpověď ministerstva zdravotnictví poskytneme neprodleně po doručení. 

V kontextu výjimek, definovaných ve zmíněném opatření,  pro  jazykové kurzy... - viz bod c)  a ....přednášející viz bod q)  jsme  dále požádali MŠMT o součinnost a intervenci na Min. zdravotnictví, přehodnocení podmínek a rozšíření zmíněných výjimek  i na neškolské vzdělávací instituce. O příp. změně budeme členy asociace informovat obratem.


Informace o aktuálních lokálních či celorepublikových opatřeních dle tzv. semaforu najdete zde:  Covid SEMAFOR 


Zdroj: MZdr. 9.9.2020


11.5.2020 Obnovení aktivit ve vzdělávání dospělých

Avizovaný termín 8. červen a následně 25. květen 2020 jako datum zahájení tzv. 5. vlny plánu uvolňování dosavadních mimořádných vládních opatření byl změněn v souladu s aktualizovaným harmonogramem uvolňování Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-pravidla-rozvolnovani-mimoradnych-opatreni-od-11-kvetna-nouzovy-stav-plati-do-17-kvetna 

Od 11.5.2020 je možné obnovit neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů do 100 osob http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-a-vzdelavani-v-rekvalifikacich-od-11-5-2020 

Zdroj MZdr 5.5.2020, MŠMT 9.5.2020


Záchranný plán vzdělávání dospělých

Co pomůže vzdělávacím institucím ve vzdělávání dospělých?

(návrhy členů AIVD ČR, schválené výkonným výborem dne 24.4.2020)

1/ snížení DPH na neškolské vzdělávací aktivity - 10%

2/ spojení kurzarbeitu se vzděláváním - podobně jako projekt Vzdělávejte se v minulé krizi

3/ zavést vouchery na vzdělávání dospělých, hrazené z prostředků EU - podobně jako plánovaný projekt PIVO (projekt individuálního vzdělávání obyvatelstva) - profesní, jazykové, ICT a další kurzy směřující k posílení pozice člověka na trhu práce

4/ prodloužení platností akreditací a autorizací o promarněnou dobu (min. 3 měsíce)

5/ nová výzva pro soutěžní projekty v rámci OPZ pro nové cílové skupiny - čerstvě propuštění, zájemci o zaměstnání bez omezení věku, uchazeči o zaměstnání bez omezení délky evidence, zaměstnavatelé  - téma- rychlý návrat na trh práce, rekvalilfikace

6/ akceptování online synchronního vzdělávání ("videokonference") jako relevantní alternativu pro prezenční kurzy tam, kde je to smysluplné - tedy nejen po dobu nouzového stavu (teoretická část rekvalifikací, výuka v projektech OPZ apod.)

7/ do 2 mil. vyjmout vzdělávání dospělých z veřejných zakázek (urychlení procesu objednávky a realizace), včetně rekvalifikací pro ÚP ČR, projektů typu POVEZ apod.

8/ v projektech s jednotkovými náklady garantovat minimální částku (50%), která je zaplacena dodavateli vzdělávání

9/ daňově uznatelné výdaje za vzdělávání pro dospělé pro běžného občana (nejen pro firmu nebo OSVČ) - podobně jako je uznatelná profesní zkouška dle NSK

10/ program podpory Antivirus - jasně uznat, že vzdělávání dospělých bylo státem zakázanou aktivitou (mimo online kurzy) a refundovat 80% nákladů na zaměstnance na překážkách, + prodloužit do srpna pro vzdělávací instituce, které ani po ukončení nouzového stavu nebudou mít zakázky

11/ do akreditací zavést pojem webinář (synchronní on-line výuka) – jedná se o specifickou formu e-learningu, která je přesnější náhradou prezenční výuky (vzdělavatel i studující komunikují v daném čase ve virtuálním prostoru formou video či audiokonference) 


Záchranný plán je přiložen na této stránce v pdf formátu. Chcete-li přidat další opatření vhodné pro obor vzdělávání dospělých, prosíme kontaktujte naši ředitelku Romanu Nováčkovou - reditel@aivd.cz 

JEDNÁME, VYSVĚTLUJEME...

V souvislosti se vzniklou situací intenzivně informujeme své členy o reakcích MŠMT i MPSV, UZS, příp. dalších isntitucí. Zatím jediný povzbudivý výsledek k našim návrhům je posun MŠMT v uznání online výuky v rámci rekvalifikačních kurzů v obodbí nouzového stavu: „Po dobu nouzového stavu je možné teoretickou část výuky realizovat např. i prostřednictvím telekonferencí, Skypu, videohovorů  apod., tedy formami, kde se účastník s lektorem skutečně vidí ve stejném okamžiku, a může tedy lektorovi pokládat jakékoliv otázky týkající se jeho výkladu.  Tato forma výuky je možná jen za předpokladu, že účastník kurzu s touto formou souhlasí a všichni zúčastnění k tomu mají potřebné materiálně-technické vybavení.“


Plné znění opatření můžete nalézt na stránkách MŠMT viz související odkazy.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY