Pandemie COVID-19 a situace ve vzdělávání dospělých

Datum události: 10.

23.11. - 12.12.2020 - nouzový stav v ČR:

 • zákaz vzdělávacích akcí v prezenční formě,

 •  zkoušky prezenčně pouze pro činnosti regulované právními podmínkami, max. 10 osob + max. 3 osoby z veřejnosti (včetně zkoušek dle zák. 179/2006 Sb.)

Usnesením č. 1201  ze dne 20,11.2020  (v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9 2020,  usnesení č. 996 ze dne 8.10., usnesení č.1079 ze dne 21.10 a následně usnesení č. 1116 ze dne 30.10.)  

vláda v rámci nouzového stavu   zakazuje:  kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného 3 sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.

Plné znění vládního usnesení č. 1201 ze dne 20.11.2020


Související vyjádření MŠMT ke zkouškám dle zákona 179/2006 Sb. 


4.11. - 22.11.2020 - nouzový stav v ČR: zákaz vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě

Usnesením č. 1116  ze dne 30.10.2020  vláda v rámci nouzového stavu  zakazuje   kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě a to  v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020,  usnesení č. 996 ze dne 8.10. a následně usnesení č.1079 

Plné znění vládního usnesení č. 1116 ze dne  30.10:2020

Plné znění vládního usnesení č. 1079 ze dne  21.10:2020

Plné znění vládního usnesení č. 996 ze dne 8.10.2020

Plné znění vládního usnesení č. 957 ze dne 30.9.2020


Související vyjádření MŠMT: 

Vláda ČR s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.  na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření dle bodu I.4  tohoto usnesení zakazuje konání  kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.

Z toho důvodu není možné od 22. října 2020 konat prezenční výuku v kurzech a vzdělávacích zařízeních ani konat zkoušky z profesních kvalifikací, neboť při zkouškách je nutná osobní  přítomnost zkoušejících i uchazečů o zkoušku.

Distanční forma vzdělávání není tímto nařízením dotčena.

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/konani-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a-zkousek-od-22

12.10. - 3.11.2020 - nouzový stav v ČR: zákaz vzdělávacích akcí

Na základě vládního usnesení č. 996, ze dne 8.10.2020 jsou od 12.10.2020 zakázány vzdělávací akce. Toto vládní usnesení bylo aktualizováno  vládním usnesením č. 1021 s navazující účinností od 14.10.- 3.11.2020. 

V důsledku aktuálně platných vládních opatření:

a)     lze realizovat pouze interní vzdělávání vlastních zaměstnanců interním lektorem, bez omezení počtu osob, resp. dle podmínek projektů OPZ. Lektor musí být zaměstnancem firmy - viz vyjádření MZdr.

b)     akreditované vzd. programy lze realizovat on-line - viz vyjádření MŠMT

c)      praktická část výuky, praxe je zakázána - viz vyjádření MŠMT

d)     zkoušky z profesních kvalifikací dle zák. 179/22006 nejsou považovány za vzdělávání - lze je realizovat při dodržení bezpečnostních opatření - viz vyjádření MŠMTSouvisející vyjádření Ministerstva zdravotnictví: 

Dne 13.10.  zveřejnil řídící orgán  OPZ MPSV stanovisko Ministerstva zdravotnictví k výkladu usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020, kterým se mj. řeší realizace vzdělávacích akcí. Dle výkladu MZdr platí po konání vzdělávacích akcí následující:

 • jsou zakázány všechny vzdělávací akce s výjimkou interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele,
 • interní vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele lze realizovat výlučně jeho zaměstnanci, tedy v případě, že lektor je zaměstnancem dotyčného zaměstnavatele; není žádné omezení počtu osob (ŘO OPZ upozorňuje, že pro projekty podpořené ve výzvách č. 60, 97 a 110 platí limit pro počet účastníků vzdělávací akce stanovený příslušnou specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ),
 • neexistuje omezení pro místo konaní interního vzdělávání zaměstnanců jednoho zaměstnavatele (akce tak mohou probíhat i v prostorách mimo provozovnu zaměstnavatele).

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví lze bez omezení využívat nástrojů vzdálené komunikace. ŘO OPZ sděluje, že připravuje výjimku umožňující realizaci aktivit také tímto způsobem. Výjimka bude zveřejněna do 16. 10. 2020 na stránkách www.esfcr.cz s účinností od 5. 10. 2020.

Zdroj: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-k-realizaci-vzdelavacich-akci/normal 

Související vyjádření MŠMT: 

REALIZACE KURZŮ A ZKOUŠEK V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 12. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod zakazuje, mimo jiné, kongresy a jiné vzdělávací akce.

Na základě výše uvedeného je tedy zakázáno realizovat i prezenční formu teoretické a praktické výuky v rekvalifikačních kurzech.

V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u rekvalifikačních programů, akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou vzdělávání, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak za dodržení následujících podmínek:

 1. akreditované vzdělávací zařízení zajistí zachování a dodržení rozsahu akreditovaného vzdělávacího programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;
 2. teoretickou část výuky je možné realizovat distanční formou vzdělávání, avšak synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení  podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí[1]; distanční podobu vzdělávání je možno realizovat také asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem;

Praktická část výuky  nebo praxe musí vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě a vždy je třeba ji realizovat před závěrečnými zkouškami. Na základě výše uvedeného zákazu je tedy realizace praktické výuky v období od 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod zakázána.

Závěrečné zkoušky, včetně závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vždy vyžadují osobní přítomnost všech zúčastněných osob (tedy všech členů zkušební komise i uchazeče) a lze je realizovat pouze prezenční formou. Zkoušky z profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikaci nejsou považovány za součást vzdělávání, nezahrnují se tedy pod vzdělávací akce a jsou povoleny za předpokladu dodržení všech aktuálně zveřejněných opatření a nařízení vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou), nebo je nutné je odložit do doby, než budou tato opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna. Dále je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a mít k dispozici nádobu s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Organizace závěrečných zkoušek by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, plánovat harmonogram zkoušek tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků.

Aktuálně platná nařízení a usnesení jsou k nalezení na www.mzcr.cz nebo na www.vlada.cz .

Toto opatření je platné pouze do doby, než budou opatření zrušena nebo zmírněna a nevztahuje se na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.

Zdroj:https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/realizace-kurzu-a-zkousek-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani-od-12


VÝTAH NAŘÍZENÍ č. 1021, týkající se vzdělávacích akcí:

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: 

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry; s tím, že:

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle bodu II/6,

2. ...

3. ...

4. dále:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce 
 • veletrhy,
 • atd….

Zdroj: www.vlada.cr - plné znění  vládního usnesení č. 1021


REALIZACE KURZŮ A ZKOUŠEK V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 5. 10. 2020

V souvislosti se současnou pandemickou situací v České republice s  účinností od 5. 10. 2020 do odvolání povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u rekvalifikačních programů, akreditovaných na základě zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb., nahradit prezenční formu vzdělávání distanční formou vzdělávání, a to bez předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, avšak za dodržení následujících podmínek:
 1. akreditované vzdělávací zařízení zajistí zachování a dodržení rozsahu akreditovaného vzdělávacího programu, tj. schválené hodinové dotace, obsahových témat, lektorů, garanta a cílů programu;
 2. teoretickou část výuky je možné realizovat distanční formou vzdělávání, avšak synchronní formou (webináře, videokonference), která umožňuje současný přenos zvuku, obrazu, textu a dat mezi dvěma a více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase tak, aby byla zajištěna bezprostřední interakce a zpětná vazba všech účastníků kurzů, a to za dodržení  podmínek pro realizaci webinářů a videokonferencí[1]; distanční podobu vzdělávání je možno realizovat také asynchronní formou pomocí LMS systému, případně kombinací obou forem;

Praktická část výuky  nebo praxe musí vždy probíhat klasickou prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti účastníků kurzu i lektorů v tomtéž okamžiku a na tomtéž místě a vždy je třeba ji realizovat před závěrečnými zkouškami.

Závěrečné zkoušky, včetně závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vždy vyžadují osobní přítomnost všech zúčastněných osob (tedy všech členů zkušební komise i uchazeče) a lze je realizovat pouze prezenční formou. Z tohoto důvodu je nutné realizaci všech druhů a typů závěrečných zkoušek přizpůsobit aktuálně zveřejněným opatřením a nařízením vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou), nebo je odložit do doby, než budou tato opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna.

Prezenční formu vzdělávání je možné realizovat v souladu s aktuálně platnými opatřeními a nařízeními vlády a ministerstev (např. omezení počtu osob, nošení roušek, dodržování rozestupů, desinfekce rukou), nebo ji odložit do doby, než budou tato opatření/nařízení zrušena nebo zmírněna. Aktuálně platná nařízení a usnesení jsou k nalezení na www.mzcr.cz nebo na www.vlada.cz . Dále je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a mít k dispozici nádobu s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Organizace vzdělávacích akcí a závěrečných zkoušek by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, plánovat harmonogram zkoušek tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků.

Toto opatření je platné pouze do doby, než budou opatření zrušena nebo zmírněna a nevztahuje se na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce České republiky podle ustanovení § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – tyto kurzy je třeba řešit přímo s příslušným úřadem práce.

Zdroj aktuální info z MŠMT:5.10. 2020 - Nouzový stav v rámci ČR a související opatření 

S účinností od 5.10. -  18.10. 2020 bude, na území ČR platit nouzový stav, schválený  Vládou ČR dne 30.9. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-vyhlasila-na-uzemi-ceske-republiky-od-pondeli-nouzovy-stav-na-30-dnu--do-18--rijna-omezila-hromadne-akce-183879/


V souvislosti s realizací neškolských aktivit vzdělávání dospělých v době nouzového stavu si Vás dovolujeme upozornit na text výjimky v rámci opatření, schválených včerejším usnesením  vlády č. 957 ze dne 30. září 2020:

„ Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. 

I. zakazuje 

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou  členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,  účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje“

 

Zdroj: Úplné znění vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření, schválených Vládou ČR dne 30.9. můžete nalézt na tomto odkaze:  https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30-zari-2020-183865/24.9. 2020 - Covid opatření pro celou ČR

S účinností od čtvrtka, 24.9. platí pro celou ČR opatření Ministerstva zdravotnictví viz přiložený odkaz https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf

Uvedené opatření se dotýká také aktivit ve vzdělávání dospělých. Ukládá pořadatelům akcí další nové povinnosti a jeho obsah by se ve zkratce dal shrnout následovně: stále platí pravidlo 3R – ruce – roušky – rozestupy a nadto:

a) u akcí tzv. "malých",  tj.venku nad 50 / uvnitř  nad 10 osob ve stejný čas (tedy např. školení, semináře, workshopy, exkurze) platí "3R + Ž", Tedy židle   každého, na kterou si má možnost účastník sednout kdykoliv po dobu konání celé akce  - podrobně viz bod 2 uvedeného opatření

 b) u akcí hromadných: tj.: venku ve stejný čas nad 1000 / uvnitř nad  500 osob má být zajištěno členění do sektorů a příp. zajištěno časové omezení pobytu osob, aby nedošlo ke shlukování na 1 místě nad 2tis. osob ve stejném okamžiku. Toto se týká zejména výstav, veletrhů, trhů atp. - podrobně viz. bod 1 uvedeného opatření

 

Zdroj: Plné znění aktuálního opatření  Ministerstva zdravotnictví můžete nalézt na tomto odkaze:  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf


10.9. 2020 - Covid opatření pro celou ČR

S účinností od čtvrtka, 10.9. platí pro celou ČR opatření Ministerstva zdravotnictví viz přiložený odkaz https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

Uvedená opatření výrazně zpřísňují povinnost nošení roušek (ochr. prostředků), nicméně výjimku z nich mají např. poskytovatelé jazykových kurzů s denní výukou.... viz bod c) přiloženého odkazu. V této souvislosti kancelář AIVD ČR kontaktovala Min. zdravotnictví s žádostí o vyjasnění podmínek pro neškolské vzdělávací instituce a organizace, které své aktivity realizují v režimu velmi podobném.  Odpověď ministerstva zdravotnictví poskytneme neprodleně po doručení. 

V kontextu výjimek, definovaných ve zmíněném opatření,  pro  jazykové kurzy... - viz bod c)  a ....přednášející viz bod q)  jsme  dále požádali MŠMT o součinnost a intervenci na Min. zdravotnictví, přehodnocení podmínek a rozšíření zmíněných výjimek  i na neškolské vzdělávací instituce. O příp. změně budeme členy asociace informovat obratem.


Informace o aktuálních lokálních či celorepublikových opatřeních dle tzv. semaforu najdete zde:  Covid SEMAFOR 


Zdroj: MZdr. 9.9.2020


11.5.2020 Obnovení aktivit ve vzdělávání dospělých

Avizovaný termín 8. červen a následně 25. květen 2020 jako datum zahájení tzv. 5. vlny plánu uvolňování dosavadních mimořádných vládních opatření byl změněn v souladu s aktualizovaným harmonogramem uvolňování Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-pravidla-rozvolnovani-mimoradnych-opatreni-od-11-kvetna-nouzovy-stav-plati-do-17-kvetna 

Od 11.5.2020 je možné obnovit neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů do 100 osob http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-a-vzdelavani-v-rekvalifikacich-od-11-5-2020 

Zdroj MZdr 5.5.2020, MŠMT 9.5.2020


Záchranný plán vzdělávání dospělých

Co pomůže vzdělávacím institucím ve vzdělávání dospělých?

(návrhy členů AIVD ČR, schválené výkonným výborem dne 24.4.2020)

1/ snížení DPH na neškolské vzdělávací aktivity - 10%

2/ spojení kurzarbeitu se vzděláváním - podobně jako projekt Vzdělávejte se v minulé krizi

3/ zavést vouchery na vzdělávání dospělých, hrazené z prostředků EU - podobně jako plánovaný projekt PIVO (projekt individuálního vzdělávání obyvatelstva) - profesní, jazykové, ICT a další kurzy směřující k posílení pozice člověka na trhu práce

4/ prodloužení platností akreditací a autorizací o promarněnou dobu (min. 3 měsíce)

5/ nová výzva pro soutěžní projekty v rámci OPZ pro nové cílové skupiny - čerstvě propuštění, zájemci o zaměstnání bez omezení věku, uchazeči o zaměstnání bez omezení délky evidence, zaměstnavatelé  - téma- rychlý návrat na trh práce, rekvalilfikace

6/ akceptování online synchronního vzdělávání ("videokonference") jako relevantní alternativu pro prezenční kurzy tam, kde je to smysluplné - tedy nejen po dobu nouzového stavu (teoretická část rekvalifikací, výuka v projektech OPZ apod.)

7/ do 2 mil. vyjmout vzdělávání dospělých z veřejných zakázek (urychlení procesu objednávky a realizace), včetně rekvalifikací pro ÚP ČR, projektů typu POVEZ apod.

8/ v projektech s jednotkovými náklady garantovat minimální částku (50%), která je zaplacena dodavateli vzdělávání

9/ daňově uznatelné výdaje za vzdělávání pro dospělé pro běžného občana (nejen pro firmu nebo OSVČ) - podobně jako je uznatelná profesní zkouška dle NSK

10/ program podpory Antivirus - jasně uznat, že vzdělávání dospělých bylo státem zakázanou aktivitou (mimo online kurzy) a refundovat 80% nákladů na zaměstnance na překážkách, + prodloužit do srpna pro vzdělávací instituce, které ani po ukončení nouzového stavu nebudou mít zakázky

11/ do akreditací zavést pojem webinář (synchronní on-line výuka) – jedná se o specifickou formu e-learningu, která je přesnější náhradou prezenční výuky (vzdělavatel i studující komunikují v daném čase ve virtuálním prostoru formou video či audiokonference) 


Záchranný plán je přiložen na této stránce v pdf formátu. Chcete-li přidat další opatření vhodné pro obor vzdělávání dospělých, prosíme kontaktujte naši ředitelku Romanu Nováčkovou - reditel@aivd.cz 

JEDNÁME, VYSVĚTLUJEME...

V souvislosti se vzniklou situací intenzivně informujeme své členy o reakcích MŠMT i MPSV, UZS, příp. dalších isntitucí. Zatím jediný povzbudivý výsledek k našim návrhům je posun MŠMT v uznání online výuky v rámci rekvalifikačních kurzů v obodbí nouzového stavu: „Po dobu nouzového stavu je možné teoretickou část výuky realizovat např. i prostřednictvím telekonferencí, Skypu, videohovorů  apod., tedy formami, kde se účastník s lektorem skutečně vidí ve stejném okamžiku, a může tedy lektorovi pokládat jakékoliv otázky týkající se jeho výkladu.  Tato forma výuky je možná jen za předpokladu, že účastník kurzu s touto formou souhlasí a všichni zúčastnění k tomu mají potřebné materiálně-technické vybavení.“


Plné znění opatření můžete nalézt na stránkách MŠMT viz související odkazy.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY