Pandemie COVID-19 a situace ve vzdělávání dospělých

Datum události: 10.

24.9. 2020 - Covid opatření pro celou ČR

S účinností od čtvrtka, 24.9. platí pro celou ČR opatření Ministerstva zdravotnictví viz přiložený odkaz https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf

Uvedené opatření se dotýká také aktivit ve vzdělávání dospělých. Ukládá pořadatelům akcí další nové povinnosti a jeho obsah by se ve zkratce dal shrnout následovně: stále platí pravidlo 3R – ruce – roušky – rozestupy a nadto:

a) u akcí tzv. "malých",  tj.venku nad 50 / uvnitř  nad 10 osob ve stejný čas (tedy např. školení, semináře, workshopy, exkurze) platí "3R + Ž", Tedy židle   každého, na kterou si má možnost účastník sednout kdykoliv po dobu konání celé akce  - podrobně viz bod 2 uvedeného opatření

 b) u akcí hromadných: tj.: venku ve stejný čas nad 1000 / uvnitř nad  500 osob má být zajištěno členění do sektorů a příp. zajištěno časové omezení pobytu osob, aby nedošlo ke shlukování na 1 místě nad 2tis. osob ve stejném okamžiku. Toto se týká zejména výstav, veletrhů, trhů atp. - podrobně viz. bod 1 uvedeného opatření

 

Zdroj: Plné znění aktuálního opatření  Ministerstva zdravotnictví můžete nalézt na tomto odkaze:  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf


10.9. 2020 - Covid opatření pro celou ČR

S účinností od čtvrtka, 10.9. platí pro celou ČR opatření Ministerstva zdravotnictví viz přiložený odkaz https://koronavirus.mzcr.cz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

Uvedená opatření výrazně zpřísňují povinnost nošení roušek (ochr. prostředků), nicméně výjimku z nich mají např. poskytovatelé jazykových kurzů s denní výukou.... viz bod c) přiloženého odkazu. V této souvislosti kancelář AIVD ČR kontaktovala Min. zdravotnictví s žádostí o vyjasnění podmínek pro neškolské vzdělávací instituce a organizace, které své aktivity realizují v režimu velmi podobném.  Odpověď ministerstva zdravotnictví poskytneme neprodleně po doručení. 

V kontextu výjimek, definovaných ve zmíněném opatření,  pro  jazykové kurzy... - viz bod c)  a ....přednášející viz bod q)  jsme  dále požádali MŠMT o součinnost a intervenci na Min. zdravotnictví, přehodnocení podmínek a rozšíření zmíněných výjimek  i na neškolské vzdělávací instituce. O příp. změně budeme členy asociace informovat obratem.


Informace o aktuálních lokálních či celorepublikových opatřeních dle tzv. semaforu najdete zde:  Covid SEMAFOR 


Zdroj: MZdr. 9.9.2020


11.5.2020 Obnovení aktivit ve vzdělávání dospělých

Avizovaný termín 8. červen a následně 25. květen 2020 jako datum zahájení tzv. 5. vlny plánu uvolňování dosavadních mimořádných vládních opatření byl změněn v souladu s aktualizovaným harmonogramem uvolňování Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-schvalila-pravidla-rozvolnovani-mimoradnych-opatreni-od-11-kvetna-nouzovy-stav-plati-do-17-kvetna 

Od 11.5.2020 je možné obnovit neškolské vzdělávací aktivity vč. jazykových kurzů, rekvalifikačních kurzů, sportovních kurzů do 100 osob http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zkousky-a-vzdelavani-v-rekvalifikacich-od-11-5-2020 

Zdroj MZdr 5.5.2020, MŠMT 9.5.2020


Záchranný plán vzdělávání dospělých

Co pomůže vzdělávacím institucím ve vzdělávání dospělých?

(návrhy členů AIVD ČR, schválené výkonným výborem dne 24.4.2020)

1/ snížení DPH na neškolské vzdělávací aktivity - 10%

2/ spojení kurzarbeitu se vzděláváním - podobně jako projekt Vzdělávejte se v minulé krizi

3/ zavést vouchery na vzdělávání dospělých, hrazené z prostředků EU - podobně jako plánovaný projekt PIVO (projekt individuálního vzdělávání obyvatelstva) - profesní, jazykové, ICT a další kurzy směřující k posílení pozice člověka na trhu práce

4/ prodloužení platností akreditací a autorizací o promarněnou dobu (min. 3 měsíce)

5/ nová výzva pro soutěžní projekty v rámci OPZ pro nové cílové skupiny - čerstvě propuštění, zájemci o zaměstnání bez omezení věku, uchazeči o zaměstnání bez omezení délky evidence, zaměstnavatelé  - téma- rychlý návrat na trh práce, rekvalilfikace

6/ akceptování online synchronního vzdělávání ("videokonference") jako relevantní alternativu pro prezenční kurzy tam, kde je to smysluplné - tedy nejen po dobu nouzového stavu (teoretická část rekvalifikací, výuka v projektech OPZ apod.)

7/ do 2 mil. vyjmout vzdělávání dospělých z veřejných zakázek (urychlení procesu objednávky a realizace), včetně rekvalifikací pro ÚP ČR, projektů typu POVEZ apod.

8/ v projektech s jednotkovými náklady garantovat minimální částku (50%), která je zaplacena dodavateli vzdělávání

9/ daňově uznatelné výdaje za vzdělávání pro dospělé pro běžného občana (nejen pro firmu nebo OSVČ) - podobně jako je uznatelná profesní zkouška dle NSK

10/ program podpory Antivirus - jasně uznat, že vzdělávání dospělých bylo státem zakázanou aktivitou (mimo online kurzy) a refundovat 80% nákladů na zaměstnance na překážkách, + prodloužit do srpna pro vzdělávací instituce, které ani po ukončení nouzového stavu nebudou mít zakázky

11/ do akreditací zavést pojem webinář (synchronní on-line výuka) – jedná se o specifickou formu e-learningu, která je přesnější náhradou prezenční výuky (vzdělavatel i studující komunikují v daném čase ve virtuálním prostoru formou video či audiokonference) 


Záchranný plán je přiložen na této stránce v pdf formátu. Chcete-li přidat další opatření vhodné pro obor vzdělávání dospělých, prosíme kontaktujte naši ředitelku Romanu Nováčkovou - reditel@aivd.cz 

JEDNÁME, VYSVĚTLUJEME...

V souvislosti se vzniklou situací intenzivně informujeme své členy o reakcích MŠMT i MPSV, UZS, příp. dalších isntitucí. Zatím jediný povzbudivý výsledek k našim návrhům je posun MŠMT v uznání online výuky v rámci rekvalifikačních kurzů v obodbí nouzového stavu: „Po dobu nouzového stavu je možné teoretickou část výuky realizovat např. i prostřednictvím telekonferencí, Skypu, videohovorů  apod., tedy formami, kde se účastník s lektorem skutečně vidí ve stejném okamžiku, a může tedy lektorovi pokládat jakékoliv otázky týkající se jeho výkladu.  Tato forma výuky je možná jen za předpokladu, že účastník kurzu s touto formou souhlasí a všichni zúčastnění k tomu mají potřebné materiálně-technické vybavení.“


Plné znění opatření můžete nalézt na stránkách MŠMT viz související odkazy.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY