Prosazujeme zájmy členů i oboru

Datum události: 29.

PROP a MV OPZ

AIVD ČR je zastoupena v Monitorovacím výboru Operačního programu Zaměstnanost (dále MV OPZ ) a Programovém partnerství pro implementaci prioritních os (dále PROP).

V průběhu roku 2015 proběhla dvě zasedání MV OPZ 28. května a 10. listopadu 2015.

Zasedání PROP proběhla v těchto termínech:

 • 25. 02. 2015
 • 07. 05. 2015
 • 13. 05. 2015
 • 23. 06. 2015
 • 16. 07. 2015
 • 30. 07. 2015
 • 19. 08. 2015
 • 01. 09. 2015
 • 22. 09. 2015
 • 10. 02. 2016
 • 29. 02. 2016
 • 31. 03. 2016

Jednání MV OPZ a PROP sice umožňuji vznést připomínky jednotlivých zástupců instituci, nicméně reálna praxe nevede k akceptování připomínek, neboť většinou jsou přehlasovány.

Jednání s MPSV 2015:

Prezidentka AIVD ČR se sešla s náměstky Ministerstva práce a sociálních věcí Martinem Kučerou (evropské fondy) a Janem Markem (zaměstnanost). Projednány byly problémy při realizaci státních zakázek, výběrových řízeních, autorizacích v rámci NSK a připomínky členů k Operačnímu programu Zaměstnanost. V této souvislosti byl zaslán dopis na Generální ředitelství Úřadu práce s připomínkami k nastavení metodiky realizace VZ na projekty typu RIP – směrnice č. 14/2014. Přesné znění dopisu je uvedeno jako Příloha č. 1 a odpověď GŘ ÚP jako Příloha č. 2

Výsledkem jednání s náměstkem Markem byl návrh trojstranné schůzky AIVD ČR - MPSV - GŘ UP ČR. Schůzka proběhla na podzim 2015 a zúčastnila se jí generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková, Zdeněk Osmanczyk, ředitel Odboru projektová kancelář a Jan Karmazín, ředitel Odboru zaměstnanosti, za AIVD ČR Jana Brabcová a Dušan Bellovič, člen výkonného výboru. Byly předneseny konkrétní návrhy členů ke zlepšení situace ve vzdělávání dospělých prostřednictvím úřadů práce.

Vzhledem k výměně náměstků na MPSV bude toto jednání muset proběhnout ještě jednou, s novým náměstkem.  Návrhy členů asociace je možno stále zasílat na adresu prezident@aivd.cz.

Výsledkem jednání s náměstkem Kučerou byla následná schůzka s projektovými manažery MPSV, připravujícími jednotkové ceny za vzdělávání pro zjednodušenou administraci soutěžních projektů OPZ. V souvislosti s tím byli všichni členové asociace obesláni s prosbou o vyplnění formuláře k jednotkovým cenám - vyplnilo jej cca 10% členů AIVD ČR (děkujeme!). Souhrnné výsledky cenového průzkumu byly odeslány na MPSV. Jakmile budou zveřejněny jednotkové ceny příslušným odborem MPSV, vrátíme se k nim v článku v Andragogice v praxi a porovnáme je s naším cenovým průzkumem.

Jednání MPSV 2014:

Koncem roku 2014 byl paní ministryni Marksové odeslán dopis, ve kterém žádáme o reakci na problémy v dalším vzdělávání, jeho znění si můžete přečíst v Příloze č. 3 a odpověď paní ministryně z února 2015 v Příloze č. 4.

Setkání viceprezidentky AIVD ČR Jany Brabcové s ministryní Michaelou Marksovou o směřování dalšího vzdělávání dospělých v ČR a jeho financování.

Jednání s MŠMT 2015:

Prezidentka asociace jednala s náměstkem MŠMT Stanislavem Štěchem a náměstkem Fidrmucem, na dalších schůzkách pak s ředitelem Kubátem a vedoucí odboru dalšího vzdělávání Monikou Měšťanovou. Obsahem jednání bylo nastavení stejných podmínek pro autorizované osoby na MŠMT a MPSV, DPH u zkoušek před autorizovanou osobou, dále zhodnocení předchozí spolupráce a nastavení další spolupráce mezi MŠMT a AIVD ČR. Připravuje se společné memorandum mezi AIVD ČR a MŠMT. Jednání dále pokračuji, o výsledcích budeme dále informovat.

Výkonná ředitelka se zúčastnila zasedání Národní rady pro kvalifikace, ve kterém se projednávala příprava novely zákona 179, kde se bude prosazovat: systém kontrol při provádění zkoušek v rámci NSK, zavedení mistrovské zkoušky a dále zavedení systému ratingu kvality vzdělávacích institucí v dalším vzdělávání.

MMR

Jednání 2014: Ředitelka Erika Konupčíková a viceprezidentka Jana Brabcová jednaly s ministryní Karlou Štěchovou koncem roku 2014 o nastavení podmínek v evropských projektech pro další vzdělávání dospělých. Záznam rozhovoru najdete v Andragogice v praxi č. 2.

AIVD ČR připomínkovala návrh poslanců Jiřího Dolejše a Gabriely Hubáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V návrhu za AIVD ČR se píše: Požadujeme, aby byla snížena sazba DPH na vzdělávání všeho druhu, včetně zkoušky před autorizovanou osobou, a to na 10%, stejně jako např. u knih.

Zdůvodněni: V současné době je sazba DPH na vzdělávání stanovena ve výši 21% (mimo rekvalifikační kurzy se sazbou 0% a jazykové kurzy realizované instituci s právem statni jazykové zkoušky). Tato vysoká sazba DPH znevýhodňuje neplátce DPH - privátní osoby při nákupu kurzu, a proto spíše očekávají, že za ně vzdělávání zaplati zaměstnavatel – plátce nebo úřad práce. Navíc sazba DPH odpovídá spíše výrobě s materiálovými vstupy než službě, kde hlavním vstupem jsou mzdy zaměstnanců.

Budování znalostní společnosti je přitom jednou z priorit vlády a snížení sazby DPH na vzdělávání by tuto prioritu podpořilo.

Asociace malých a středních podniků

2016: Zahájili jsme aktivní spolupráci s Asociací malých a středních podniků, kde po prezidentky AIVD ČR s předsedou Ing. Havlíčkem došlo k znovuoslovení MPSV se souhrnem požadavků na narovnání podmínek pro práci vzdělavatelů dospělých.

V září prběhla jednání s Unií zaměstnavatelských svazů o společném prosazování požadavku AIVD ČR na snížení daňového základu pro soukromé osoby o částku zaplacenou za vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že toto může být jednou z pobídek pro celoživotní vzdělávání dospělých osob. To by pomohlo i naplnit Dlouhodobý záměr MŠMT do roku 2020, kde jedním z cílů je, aby se 15 % dospělé populace vzdělávalo (aktuální stav je cca 10 %).

Výkonný výbor projednal na podnět jednoho z členů nerovné podmínky škol a soukromých vzdělávacích institucí ve výběrovém řízení v Královehradeckém kraji a písemně na problém upozornil vyhlašovatele VŘ. Dopis naleznete jako Přílohu č. 5