Výstupy konference Technologie ve vzdělávání & vzdělávání v technologiích

Datum události: 6.

V rámci 24. ročníku Týdnů vzdělávání dospělých (TVD) pořádala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) 27.11.2018 konferenci na téma Technologie ve vzdělávání @ vzdělávání v technologiích. Společným jmenovatelem všech příspěvků byly nové technologie ze dvou úhlů pohledu: co a jak? V čem je třeba dospělé vzdělávat? Jakými formami či nástroji vzdělávání poskytovat?

První programový blok byl věnován aktuální situaci na trhu práce u nás i v zahraničí, stávající struktuře povolání, rekvalifikacím a změnám, očekávaným na základě ekonomického výhledu i technologického vývoje nejbližších let. OECD deklaruje aktuální míru zaměstnanosti v ČR 72%, což je o 5% více než průměr v OECD. Pro budoucí vývoj je však rozhodující kvalita nově vznikajících pracovních míst resp. míra jejich ohrožení zejména automatizací.

Ve svém úvodním vystoupení popsala prezidentka AIVD ČR J. Brabcová aktuální situaci ve vzdělávání dospělých u nás. „ Naše firmy prosperují, pro splnění zakázek však nemají dostatek zaměstnanců pro výrobu, natož pro jejich uvolnění na školení. Nábor se tedy zaměřuje na všechny dostupné kvalifikované i nekvalifikované jedince. Zaměstnávání cizinců však neřeší situaci pro všechny profese. Dosáhli jsme hranice tzv. „plné zaměstnanosti“.  Konjuktura opadá a v blízké době se karta začne obracet. Domníváme se, že správnou cestou je, zaměřit se na potenciál resp. zlepšení kvalifikace pracovníků. Současně také platí, že vzdělávání dospělých nesmí být jen odrazem situace na trhu práce. Podíl dospělé populace, zapojující se do vzdělávání u nás dlouhodobě nepřekračuje 10%, což je velmi málo. “

Součástí programu byly také informace o aktuálních podmínkách a možnostech čerpání finančních prostředků prostřednictvím ESF, výzvách programů Erasmus+, stavu Národní soustavy kvalifikací NSK i možnosti získávání odborných informací a partnerů pro společné projekty či aktivity prostřednictvím evropské elektronické platformy vzdělávání dospělých EPALE.

Na příkladech využívání technologií v zemědělství, fitness, pojišťovnictví či bezpečnostních systémech se mohli přítomní přesvědčit, že povolání pěstitelů, chovatelů či traktoristy může být tzv. „dream job“ při, kterém se neobejdete bez mobilu či GPS. Jak dobrý sluha i zlý pán jsou technologie pro naše zdraví.  Jak efektivní a účinné jsou současné bezpečnostní systémy, že obezřetnost na sociálních sítích je stále na místě a není radno ji podceňovat.

Prezentovány byly také výsledky ankety, porovnávající využívání nových technologií generacemi X, Y, Z. Účastníci akce se mohli také seznámit s novým rozměrem deskových her, které díky programování nalézají uplatnění i ve vzdělávání, podobně jako např. grafické papírové karty. Skvělou podporou akce byla také spolupráce studentů VOŠ publicistiky, kteří na místě nahrávali rozhovory s vystupujícími i účastníky akce. 

V závěru programu byly prezentovány zkušenosti okolních zemí s využíváním tzv. osobního vzdělávacího konta občana a výsledky průzkumu, realizovaného v letošním roce Národním vzdělávacím fondem.

A jaké závěry si účastníci setkání odnesli?

Vzdělávání dospělých má 3 základní prvky: koncepce – motivace – nástroje

Aktuální stav vzdělávání dospělých u nás:

  • postrádá dlouhodobou koncepci na národní úrovni
  • musí být tématem ke spolupráci všech resortů
  • součástí musí být zodpovědnost a motivace jednotlivce za rozvoj dovedností
  • má být otevřené všem dostupným formám a nástrojům

Konference proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR.  Mezi účastníky byli všichni aktéři vzdělávání dospělých – vzdělavatelé, lektoři a konzultanti, kariéroví poradci, zástupci národních vzdělávacích institucí, ministerstev, úřadů práce i zástupci firem. 

 

Děkujeme všem vystupujícím, účastníkům i partnerům, kteří se do akce zapojili.

Romana Nováčková, výkonná ředitelka


Prezentace z konference: