Podmínky členství


Základní informace o členství v asociaci

Členem asociace se může stát každá instituce, která naplňuje poslání asociace

a požádá o členství v elektronické přihlášce, souhlasí se Stanovami Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.,

vč. Etického kodexu a zaváže se tyto stanovy podáním přihlášky dodržovat.


Členství vzniká:

 • po schválení výkonným výborem asociace a
 • po zaplacení členského příspěvku ve výši 6.000 Kč
 • členství se osvědčuje vydáním Členského listu, který předává novým členům prezident asociace při vhodné příležitosti.

Členství zaniká:

 • písemnou výpovědí (oznámením) ze strany člena,
 • zánikem instituce,
 • písemným zrušením ze strany asociace pro opětovné nebo hrubé neplnění či porušení povinností člena, popřípadě pro jeho jednání, které je v rozporu s posláním a stanovami asociace nebo s jinými jejími zásadními dokumenty.

Člen má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti asociace i rozhodování o jejích záležitostech,
 • požívat výhod a služeb, které asociace svým členům poskytuje nebo zprostředkovává,
 • volit a být volen do orgánů asociace,
 • předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti orgánům asociace,
 • obracet se na příslušné orgány asociace se žádostí o pomoc při řešení profesních problémů.

Člen je povinen zejména:

 • podílet se na činnosti asociace, vystupovat v souladu s jejím posláním a cíli, hájit a prosazovat její zájmy i dobré jméno,
 • dodržovat stanovy asociace i další přijaté řídící dokumenty asociace,
 • plnit úkoly, kterými ho asociace pověří, chránit její majetek a prostředky,
 • uhradit ve stanovené výši členské příspěvky do 31. března příslušného roku.

Zaujala Vás naše nabídka?

Vyplňte žádost o členství v asociaci a staňte se našimi členy!

Na benefity členství se podívejte zde.