Publicita

Tisková konference za účasti členů expertního týmu z Masarykovy univerzity a nizozemského partnera a Závěrečná mezinárodní odborná konference projektu „Implementace Age Managementu v ČR“ konané dne 26. 5. 2015 v Karlínském Spektru

Cílem odborné mezinárodní konference bylo představit age management, koncept pracovní schopnosti a výsledky měření pracovní schopnosti pomocí nástroje Work Ability Index u českých zaměstnavatelů a možnosti jejich využití v personálním řízení jako součásti společensky odpovědných firem.

Tiskové zprávy jsou přiloženy níže.

Odezva na tiskové zprávy v médiích:

Česká televize:

Video, které bylo odvysíláno o projektu v hlavních zprávách na ČT v sobotu 30.5.2015:

www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/312809-cesti-padesatnici-nesimuluji-chteji-pracovat/

Tištěná média a zpravodajské agentury:

 • ZPRAVODAJSTVÍ ČTK: Studie: Čeští padesátníci jsou stejně práceschopní jako jinde, 26.5.2015
 • ZPRAVODAJSTVÍ ČTK: Studie: Čeští padesátníci jsou stejně práceschopní jako jinde, 26.5.2015 (AKTUALIZOVÁNO)
 • LIDOVÉ NOVINY: Čeští padesátníci nezaostávají, 27.5.2015
 • METRO: Starší chtějí pracovat, nemoci si nepřipouštějí, 27.5.2015

Rozhlasová média a TV:

Internetová média:

19. 2. 2015 Odborná konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost

www.mb-net.cz/v-senatu-byla-predstavena-konference-vzdelavani-3-veku-prilezitost-pro-spolecnost/d-35829

3. ročník odborné konference zaměřené na vzdělávání 3. věku se uskutečnil v Mladé Boleslavi. Cílem konference bylo shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů a především zdůraznění jeho významu pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu. Age managementu byla věnována II. Sekce programu, v němž byly předneseny příspěvky členů expertního týmu projektu:

II. Sekce: Age Management a 50+, potřebují firmy zaměstnávat starší dospělé?

 • Implementace Age Managementu v ČR - Ilona Štorová (vedoucí projektu Age Management, AIVD ČR)
 • Nový poradenský program pro nezaměstnané klienty ÚP - Jiří Fukan (Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně)
 • Možnosti uplatnění Work Ability Index - Bohumil Pokorný (Expert AIVD ČR)

Odborný seminář v AIVD ČR dne 1. 12. 2014 v Praze

Odborný seminář s názvem „Age Management a podpora pracovní schopnosti“ v rámci mezinárodního projektu „Implementace Age Managementu v ČR“ byl zacílen zejména na lektory vzdělávacích institucí.

Cílem této vzdělávací aktivity bylo seznámit účastníky se základy age managementu, konceptem pracovní schopnosti a s nástrojem na měření pracovní schopnosti (Work Ability Index), který byl vyvinut ve Finském institutu pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách.

K vydání publikace a ke stažení: www.dvkk.cz/aktuality/age-management/

Mainstreaming projektu Implemetace Age Managementu v ČR byl původně plánován od února 2015, ale realizátoři projektu vnímali šíření výstupů jako jeden z prioritních cílů projektu a díky tištěné publikaci „Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice.“ se rozhodli zahájit tuto aktivitu již od září 2014.

V rámci mainstremingových aktivit byly publikovány v období 10/2014 – 01/2015 následující články, které se zabývají šířením informací o aktivitách a výstupech projektu:

 • MU 7.11.2014: článek Doc. Petra Novotného
 • FEMINISMUS.CZ 1.12.2014: článek Doc. B. Lazarové článek Doc. B. Lazarové
 • ROVNOST, 9. 12. 2014: Využití Age Managementu v rámci podpory pracovních schopnostízaměstnanců
 • ANDRAGOGIKA V PRAXI, č.2-3/2014, AIVD ČR: Projekt OP LZZ Implementace Age Mangementu v České republice je již za polovinou
 • INTRANET a JOURNAL: Komerční banky a.s., prosinec 2014, články od Petry Krátké (členka tematické sítě) o age managementu a měření WAI „Moje vitalita“

Masarykova univerzita v Brně zorganizovala tiskovou konferenci k aktuálním výstupům projektu

V Brně byla uspořádána za účasti náměstkyně ministryně MPSV Jany Hanzlíkové 30. 9. 2014 tisková konference ke stávajícím výsledkům projektu jako další mainstreamingový výstup mezinárodního projektu Implementace Age Managementu v ČR. Hlavním bodem bylo představení tištěné příručky, která navazuje na první fázi projektu a rozšiřuje ji o bohaté nizozemské zkušenosti z implementace age managementu do struktury společnosti i do firemních procesů. Příručka je ke stažení níže.

Výběr reakcí z tisku na tiskovou konferenci

Odborné semináře v AIVD ČR ve dnech 10. a 11. září 2014

V Praze byly uspořádány ve dnech 10. - 11. 9. 2014 dva odborné semináře s názvem „Problematika implementace konceptu pracovní schopnosti do praxe v České republice“ jako mainstreamingový výstup řešení mezinárodního projektu „Implementace Age Managementu v ČR“. Příjemci byli zejména lékaři z oblasti pracovního lékařství, zájemci ze státních institucí, firem a členové tematické sítě.

Hlavním hostem obou seminářů byla zahraniční expertka dr. Lidy Schilder-Visser ředitelka instituce Blik op Werk, Utrecht NL. Vystoupila s příspěvkem, kde hovořila o postupu zavádění konceptu pracovní schopnosti a nástroje WAI v Nizozemsku/EU. Představila také možnosti jejich podpory u zaměstnavatelů a praktické zkušenosti se zaváděním age managementu a konceptem pracovní schopnosti včetně aplikace WAI.

Semináře se aktivně zúčastnili také Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. k problematice podpory zdraví a prevence nemocí a RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. a Mgr. Ilona Štorová s výsledky prvních měření pracovní schopnosti u cílové skupiny osob 50+ v ČR. Fotografie: www.facebook.com/aivd.cz

Časopis Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání

Časopis LIFELONG LEARNING - celoživotní vzdělávání (Ročník 4/ Číslo 1/ 2014) Mendelovy univerzity v Brně píše v článku Mgr. Lenky Kamanové na str. 107 o projektu Implementaci Age Managementu v České republice. Článek je ke stažení.

Televizní pořad

Dokumentární pořad České televize natočený v souvislosti s realizací projektu OP LZZ „Strategie Age Managementu v České republice“, odvysílaný dne 3.1.2014 a 8.1.2014

Rozhlasový pořad

Diskuzní pořad Českého rozhlasu Brno „Co vy na to?“ (7. 1. 2014) s vedoucí projektu Mgr. Ilonou Štorovou a vedoucím expertního týmu Doc. Mgr. Petrem Novotným, Ph.D.

Časopis Sociální služby ročník XV, číslo srpen-září 2013

Článek v časopise Sociální služby "Uplatnění age managementu v ČR v kontextu sociálních služeb" ke stažení níže.

Časopis Veřejná správa 20/2013

Články Mgr. Ilony Štorové "Implementace age managementu v České republice" ke stažení níže.

Dne 16. 12. 2013 vydal tiskový odbor partnera projektu Masarykovy univerzity v Brně tiskovou zprávu o zahájení realizace projektu www.aivd.cz/tiskove-zpravy

Zprávu převzaly následující servery a denní tisk:

O aktivitách projektu byla také informována široká odborná veřejnost v rámci následujících konferencí anebo jednání odborných pracovních skupin:

 • 17. - 18. 9. 2013 představení klíčových aktivit projektu na plenárním zasedání konference ICOLLE 2013, MZLU v Brně, Křtiny u Brna
 • 2. 10. 2013 vystoupení v rámci projektu ADDELE v Senátu ČR a předání informací o projektu přítomným zástupcům vzdělávací sféry
 • 8. 10. 2013 představení klíčových aktivit projektu členům Pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých a age management, AIVD ČR, o.s., Praha
 • 9. 10. 2013 představení klíčových aktivit projektu členům Pracovní skupiny Rady vlády pro age management, MPSV, Praha
 • 10. - 11. 10. 2013 představení aktivit projektu a jednání s Prof. Juhani Ilmarinen (Finský institut pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách, autorem konceptu age Managementu) na mezinárodní konferenci k sociálnímu podnikání, Egotep, Proseč u Skutče:
  záznam projevu Prof. Ilmarinena
 • 17. 10. 2013 přednáška pro studenty Filozofické fakulty MU v Brně, "Age Management a Index pracovní schopnosti", Brno
 • 23. 10. 2013 představení klíčových aktivit projektu v Bratislavě, odborná konference HR salon 2013, Slovensko
 • 21. 11. 2013 představení klíčových aktivit projektu tematické síti age managementu platformy Byznys pro společnost, Praha
 • 12. 2013 představení aktivit projektu v rámci přednášky pro pracovníky NETME Centre VUT v Brně, Hustopeče
 • 12. 2013 představení aktivit projektu na odborné konferenci Pro HR Expo, Praha
 • 12. 12. 2013 představení projektu spolupracujícím organizacím projektu OP
 • VK „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“, realizátor Zaměstnanost o.s.
 • 16. 1. 2014 představení KA projektu v rámci Diskuzní snídaně CSR Fóra, Praha, "Age Management není pouze o 50+"
 • 23. 1. 2014 představení postupu realizace KA projektu členům Pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých a age management, AIVD ČR, o.s., Praha
 • 24. 1. 2014 představení KA projektu členům Sekce společenské odpovědnosti firem, Rady kvality ČR, Praha
 • 30. 1. 2014 seznámení s postupem KA členům Tematické skupiny pro Age Management platformy Byznys pro společnost, Praha
 • 2. 2014 představení KA projektu studentům a pracovníkům Cevro Institutu, Praha
 • 13. 2. 2014 představení KA projektu v Senátu ČR v rámci přípravy konference "Vzdělávání 3. věku příležitost pro společnost"
 • 22. 2. 2014 představení KA projektu v rámci konference "Vzdělávání 3. věku příležitost pro společnost", Mladá Boleslav
 • 20. 3. 2014 představení KA projektu na závěrečné konferenci Prostor+ "Pracovní potenciál 50+", Praha
 • 27. 3. 2014 představení KA projektu na semináři pro personalisty MSP HR Kavárna, Everesta s.r.o. Praha
 • 18. 4. 2014 informace o realizaci KA projektu členům Sekce společenské odpovědnosti firem, Rady kvality ČR, ve vazbě na Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací ČR, Praha
 • 15. 5. 2014 představení aktivit projektu v rámci přednášky pro personalisty a pracovníky HR oddělení, Everesta Brno
 • 14. 5. 2014 představení aktivit projektu v rámci přednášky na mezinárodní konferenci QUALITY 2014, Dům techniky Ostrava a 4. 5. 2014 představení aktivit projektu v rámci přednášky pro personalisty a pracovníky HR oddělení v rámci semináře "Snídaně se Sodexo", Praha 2014 představení aktivit projektu v rámci přednášky pro personalisty a pracovníky HR oddělení v rámci semináře "Snídaně se Sodexo", Brno
 • 10. 6. 2014 představení aktivit projektu pro pracovníky knihoven v rámci projektu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému", Brno
 • 12. a 13. 6. 2014 představení aktivit projektu pro pracovníky knihoven v rámci projektu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému", Ostrava
 • 18. 6. 2014 představení aktivit projektu na konferenci "Stáří spojuje 2014", Život 90, Magistrát Hl. města Prahy
 • 10. a 11. 9. 2014 přednášky na odborných seminářích „Problematika implementace konceptu pracovní schopnosti do praxe v České republice“, AIVD ČR, Praha
 • 19. 9. 2014 Účast na jednání Sekce společenské odpovědnosti firem, Rady kvality ČR, seznámení členů sekce s výstupem KA 04 a příprava mainstreamingových aktivit v oblasti age managementu směrem k zaměstnavatelům v souladu s Národním akčním plánem společenské odpovědnosti organizací ČR (gestor: MPO ČR)
 • 25. 9. 2014 přednáška pro personalisty "Uplatnění Age Managementu v ČR", Mladá Boleslav, seznámení s Metodickou příručkou (mainstreaming výstupů)
 • 30. 9. 2014 Mainstreaming výstupů KA 03 - tisková konference k vydání Metodické příručky ve vazbě na Národní akční plán přípravy na pozitivní stárnutí pro období 2013-2017
 • 7. 10.2014, Prezentace výstupů projektu na odborném semináři v Bratislavě „Podpora zamestnávania seniorov v Bratislavě (realizátor Hlavné město Bratislava a Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR), přednáška „Age Management v České republice“, Slovensko
 • 10. 10. 2014, přednášky k problematice age managementu na Festivalu vzdělávání Aeduca 2014, ÚP Olomouc
 • 16. 10.2014 přednáška pro personalisty "Uplatnění Age Managementu v ČR", Pardubice – Lázně Bohdaneč, seznámení s Metodickou příručkou (mainstreaming výstupů)
 • 23. 10. 2014 prezentace výstupů projektu na ÚP ČR, Krajská pobočka v Brně, mezinárodní konference
 • 28. 11. 2014, Úřad vlády ČR, "Fórum pro udržitelný rozvoj", Panel č. 3 Demografický vývoj jako příležitost: stříbrná ekonomika, přednáška o výstupech projektu, Praha
 • 1. 12. 2014 a 29. 1.2015 v Brně, úvodní přednáška na pilotním ověření nově vyvinuté vzdělávací aktivity „Age Management a podpora pracovní schopnosti“ pro lektory a pracovníky výzkumných a vzdělávacích organizací, AIVD ČR, Praha
 • 4. 12. 2014 představení aktivit projektu pro pracovníky knihoven v rámci projektu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému", Praha
 • 9. 12. 2014 v Praze a 22. 1. 2015 v Brně, přednášky na pilotním ověření nově vyvinuté vzdělávací aktivity modul „Aplikace Work Ability Index“ pro pracovní lékaře, AIVD ČR, Praha
 • 20. 1. 2015, přednášky na pilotním ověření modulu Age Management v poradenství pro pracovníky úřadu práce v Brně

Informace o projektu na webech partnerů