Výzkumy a prezentace

Průzkum mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Anotace:

bylo zjistit pohled poskytovatelů dalšího vzdělávání (na základě zkušeností se vzděláváním zaměstnanců MSP) na:

  • Přístup MSP ke vzdělávání svých zaměstnanců (mimo tzv. normativního vzdělávání stanoveného zákonem).
  • Výši finančního příspěvku, jako formy pomoci, která by u MSP stimulovala podporu dalšího vzdělávání jejich zaměstnanců.
  • Přístup MSP ke vzdělávání svých zaměstnanců za předpokladu, že by mohly dlouhodobě čerpat finanční příspěvek, který by dosahoval výše 50 – 80 % z ceny kurzu.

Cílem šetření (z pohledu poskytovatelů DV) bylo současně zjistit:

  • Jaké překážky omezují MSP v podporování dalšího vzdělávání svých zaměstnanců.
  • Jaké formy pomoci by mohly snížit uvedené překážky a tím zvýšit podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců MSP.

Realizátor:

AIVD ČR, o.s.

Období:

srpen 2010

Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Anotace:

Cílem tohoto unikátního průzkumu bylo popsat hlavní stěžejní problémy a příležitosti tohoto segmentu celoživotního vzdělávání v České republice. Mimo základní hodnocení se stalo předmětem zájmu i to, zda je v referenčním období roku 2009 vrcholící ekonomická recese pro rozvoj vzdělávání dospělých činitelem motivujícím nebo naopak rozvoji bránícím.

Průzkum se zaměřil na dva základní okruhy respondentů: odbornou veřejnost a laickou veřejnost. Cílem průzkumu bylo mimo základních zjištění o předmětné problematice též umožnění komparace postojů odborné a laické veřejnosti k problematice vzdělávání dospělých.

Realizátor:

Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s agenturou Factum Invenio a AIVD ČR, o.s.

Období:

září - říjen 2009